Obchodní podmínky

Provozovatel: Brněnská pichna

Adresa: Křenová 53, Brno

: 08048673

Email: luciana.harmoni8@gmail.com

Tel.: 739098041

(dále jen „provozovatel“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s vystavováním a zasíláním dárkových poukazů, rezervací termínů a tvorbou motivů, provozovatelem druhým osobám (dále jen „zákazníkům“). Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

I. Dárkové poukazy

1. Na základě objednávky zákazníka provozovatel vystaví zákazníkem objednaný dárkový poukaz, který zákazníkovi předá nebo odešle neprodleně po zaplacení ceny dárkového poukazu zákazníkem. Způsob předání a platby si zákazník určí v objednávce.

Provozovatel akceptuje tyto platby:

• Na účet provozovatele č.ú.

1299824016/3030

• V hotovosti při osobním převzetí na pobočce Křenová 53 ve felicidad, Brno

Provozovatel akceptuje tyto způsoby předání:

Osobní předání na pobočce

Zaslání elektronicky

2. Provozovatelem vystavený dárkový poukaz je přenositelný.

3. Dárkový poukaz má platnost jeden rok od data vydání.

4. Dárkový poukaz je spotřebován okamžikem jeho využití.

5. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití, odcizení či poškození dárkového poukazu.

6. Zákazník není oprávněn zasahovat do podoby a obsahu dárkového poukazu, tento jakkoliv měnit, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat. Zákazník nese veškerou odpovědnost za škodu vzniklou neoprávněným užitím dárkového poukazu či zásahem do obsahu či grafického provedení dárkového poukazu.

7. Dárkový poukaz nelze směnit zpět za peníze.

8. Poukaz lze použít pouze na nové tetování, ne na opravu či předělávku.

9. Dárkový poukaz lze použít na pokrytí zálohy na rezervaci termínu. V tomto případě, není potřeba zasílat rezervační zálohu na účet.

II. Rezervace termínu a tvorba motivu

1. Rezervace termínu na tetování je platná po zaplacení zálohy provozovateli ve výši 1500,- a to do tří dnů od dohodnutí termínu na uvedený bankovní účet.Tato záloha je nevratná. Pokud se zákazník nedostaví na smluvený termín, aniž by se předem omluvil, záloha propadá ve prospěch provozovatele na částečné uhrazení ztráty.

Pokud je záloha pokryta dárkovým poukazem, snižuje se hodnota poukazu o výši zálohy na daný termín v případě zrušení méně než 24 hodin před termínem tetování.

Záloha se odečítá z celkové ceny vždy při posledním sezení.

2. Návrh tetování je vytvořen po zaplacení zálohy provozovateli ve výši uvedené v bodě II 1. Návrh tetování je zaslán zákazníkovi nejpozději 3 dny před termínem tetování. V případě nespokojenosti zákazníka s návrhem je možné provést 2 drobné opravy zdarma. Složitější úpravy jsou již zpoplatněny dle náročnosti.

3. V případě, že se zákazník nedostaví na smluvenou schůzku bez předchozí omluvy nebo se dostaví se zpožděním větším než 15 min bez omluvy než byl sjednaný termín tetování, záloha propadá ve prospěch provozovatele a je potřeba rezervovat nový termín a uhradit novou zálohu.

4. Víkendové termíny si provozovatel účtuje zpravidla o 2000,- navíc.

III. Tetování

1. V den tetování je každý zákazník povinný vyplnit čestné prohlášení k vytvoření tetování dostupné v provozovně.

2. Případné korekce jsou prováděny zdarma, pokud nebylo dohodnuto jinak, např. u rizikových míst. Korekce je provedena zdarma do 2 měsíců od provedení tetování. Po této době je oprava hrazena dle náročnosti a složitosti.

3. Pokud bude zřejmé, že nebyly dodrženy zásady správné péče (např. zákazník sundá hojivou fólii, půjde si zaplavat do rybníka, dostane se mu tam infekce, vytvoří se stroupky, a velká část pigmentu vypadne, bude oprava hrazena částkou 2000 kč/h.

IV. Autorská práva

1. Veškeré návrhy tetování zaslané elektronicky jsou duševním vlastnictvím jejich autorky Lucie Koudelkové, kdy jejich další použití nebo zpracování je dle §2 autorského zákona o díle v elektronické podobě a §40 autorského zákona bez předchozího písemného svolení autora striktně zakázáno. (Dle zákona č. 121/2000 Sb.,)

2. Autorský zákon stanovil i sankci za neoprávněné užití díla. Ve smyslu §40 odst.3 autorského zákona č. 121/2000 Sb., je ten, kdo neoprávněně použije dílo a bude ho dále šířit bez licenční smlouvy, povinen zaplatit škodu, která se rovná dvojnásobku toho, co by býval zaplatil, kdyby uzavřel řádnou licenční smlouvu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 3.3.2023